บริการของมืออาชีพ นำมาซึ่งความยั่งยืนทางธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสังคม

เนื่องด้วยการขยายตัวของธุรกิจให้บริการสินค้าเครื่องอ่านบาร์โค้ด และเครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี บริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จำกัด ในเครือบริษัท แพลนเนท ที แอนด์ เอส จำกัด จึงถือกำเนิดด้วยวัตถุประสงค์สำคัญคือ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ ให้สามารถรองรับความต้องการของลูกค้า และการเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์บาร์โค้ดทั้งระบบ เพื่อช่วยลูกค้าลดต้นทุนการผลิตและความผิดพลาด เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความสามารถในการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมของประเทศไทย เรามีความมุ่งมั่นในการแสวงหาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทัน สมัยเพื่อตอบสนองความต้องการในประเทศ รวมทั้งการสร้างบุคลากรด้านเทคนิคที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในการแนะนำลูกค้า พร้อมทั้งการพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนการออกแบบระบบและจัดทำโซลูชั่นตามความต้องการเฉพาะทางให้แก่ลูกค้าของเรา

ความปรารถนาของบริษัท แพลนเนท บาร์โค้ด จำกัด คือการเป็นกำลังสำคัญในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจไทย รวมทั้งพัฒนาบุคคลากรที่มีความสามารถ ความรับผิดชอบ และมีจิตใจบริการ ซึ่งทุกองค์ประกอบเหล่านี้ ล้วนป็นคุณค่าและความภาคภูมิใจอันยั่งยืน ที่จะเติบโตไปอย่างมั่นคงเคียงคู่กับเมืองไทยตลอดไป