Seniorsoft Promaxx Business

โปรแกรมควบคุมคลัง สินค้าคงคลัง
เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ที่มี 1 สาขา 1 คลัง
Support Windows 7,10

  • เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ที่มี 1 สาขา 1 คลัง
  • พิมพ์บิลใบเสร็จ & ใบกำกับภาษี
  • ระบบสมาชิกและผู้จำหน่าย
  • ระบบบัญชีเบื้องต้น กำไรขาดทุน เจ้าหนี้-ลูกหนี้
  • ระบบจัดการโปรโมชั่นรองรับการทำงานบน Windows 7 ขึ้นไป